Renaturierungsplanung Gewässer

Glan Schwarrzbach Mohrbach
Kahlenbach
Moschelbach
Muehebach
Ruthweiler
Seebach
Umweltgutachten

S obzirom na multiaspektualnost područja zaštite prirode, njezine višestruke dimenzije u međusobnoj interakciji naša se ekspertiza traži za najrazličitije konstelacije. U fokusu su najčešće zaštićeni prirodni resursi – tlo, voda, zrak/klima, krajobrazi, fauna/flora, kulturna dobra i objekti. Svi se ti aspekti ispituju na osnovi zakona i propisa o procjeni utjecaja na okoliš kao što su ekološke ekspertize, studije o prihvatljivosti zahvata na okoliš ili praćenja odnosno prethodna ispitivanja utjecaja na okoliš.

U postupcima realizacije velikih projekata javnopravnih tijela često se zahtijevaju specijalne stručne ekspertize (npr. o odlagalištima, otpadu, zaštiti tla), sveobuhvatni koncepti uređenja prostora s aspekta primjerice vjetroenergije ili fotovoltažne energije kao i studije o utjecaju projekta na krajobraz, energiju i buku ili šumarske i druge stručne aplikacije. Zahvaljujući svom interdisciplinarnom sastavu igr s jednog mjesta može pravodobno pružiti ekspertize u različitim područjima bez usporavanja provedbe projekta.

Mi smo u ovom području angažirani ne samo u Njemačkoj nego i mnogim drugim zemljama kao primjerice na projektima vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u Hrvatskoj.

Nudimo široki raspon usluga u sljedećim područjima:

 • Izvještaji o zaštiti okoliša
 • Studije o utjecaju zahvata na okoliš
 • Procjena utjecaja na okoliš i prihvatljivosti zahvata/ prethodno ispitivanje
 • Strategija razvoja vjetroenergije na određenoj lokaciji
 • Zahtjevi za odobrenjem/izuzećem
 • Šumsko planiranje
 • Odlagališta/ gospodarenje otpadom / kontaminacija tla
 • Zaštita od buke, zaštita zraka
 • Vizualizacije krajobraza/analiza pojavnosti
 • Obrada podzemnih voda

Odabrane Reference

Freianlagenplanung Renaturierung

Uređenjem građevinskih područja ne podrazumijeva se samo tehničko opremanje infrastrukturom nego i oblikovanje zelenih i rekreacijskih površina. igr u ovom području nudi usluge planiranja i projektiranja, praćenja i izrade dokumentacije za javno nadmetanje te nadzora gradnje. Zahtjevnost takvih projekata proizlazi iz njihove javne namjene i oblikovanja javnog prostora trgova, ulica i njihovih zelenih površina.

Ovo područje uključuje i kompenzacijske mjere kojima se uspostavlja ravnoteža nakon zahvata u prirodu i krajolik kao i renaturiranje rijeka i vodnih putova. Hidrauličke mjere radi povećanja ekološke vrijednosti vodnih putova često zahtijevaju iznimno kreativni pristup, posebno u urbanim područjima. Zbog sve većeg udjela poticajnih sredstava (primjerice u njemačkoj pokrajini Falačko Porajnje čak i do 90%), lokalne su jedinice sve zaineresiranije/ stimuliranije za provedbu ovih mjera.

Nudimo širok raspon usluga u sljedećim područjima:

 • Uređenje i oblikovanje krajobraza uz ulice i ceste
 • Renaturiranje vodnih putova
 • Uređenje krajobraza građevinskih područja
 • Infrastruktura rekreacijskih površina/ igrališta

Odabrane reference

Naturschutz Erhalt Entwicklung naturnaher Lebensräume

Zaštita prirodnih vrsta i raznolikosti prirodnih staništa globalni je i europski izazov čija se važnost ogleda u mnogim zakonima i smjernicama (FFH direktive - Direktiva o očuvanju prirodnih staništa te divljih životinjskih i biljnih vrsta kao i Direktiva o očuvanju divljih ptica). Ove obvezne ( i dijelom vrlo stroge) smjernice prenesene su u nacionalne pravne akte a njihova se stroga primjena posljednjih godina sve češće ogleda i u sudskim presudama vezano uz različite građevinske projekte.

Danas se stoga imperativno ne samo kod velikih projekata nego i srednjih i manjih građevinskih zahvata zahtijevaju temeljite ekspertize vezane uz zaštićene i strogo zaštićene vrste (npr. ptice, šišmiše i druge sisavce, reptile, leptire) - od kartiranja preko planiranja i provedbe do dugoročnog monitoringa.

Od samih početaka naglašenih zahtjeva za zaštitom vrsta i staništa 90-ih godina igr se, kada je riječ o ovoj danas iznimno važnoj temi, dokazao kao pouzdan partner u provedbi mnogobrojnih projekata na području obnovljive energije/ vjetroenergije, urbanog razvoja, izgradnji prometnica i drugim infrastrukturnim projektima te snimanju postojećeg stanja. Neprestanim usavršavanjem i obukom igr djelatnici na ovom području idu ukorak s najsuvremenijim tehnologijama usvajajući tako reći svakog mjeseca nova saznanja kroz nove istraživačke projekte ili sudske odluke.

Nudimo široki raspon usluga u sljedećim područjima:

 • Prethodno ispitivanje zaštićenih vrsta
 • Praćenje stanja zaštićenih vrsta na osnovi zakona i propisa
 • Ekspertiza o zaštićenim vrstama
 • Ekspertiza o strogo zaštićenim vrstama
 • Dubinsko kartiranje faune
 • Monitoring
 • Studije/upravljanje površinama

Odabrane reference