Urbanističkom planu uređenja općina prethodi jasno definiranje okvirnih uvjeta njezina prostornog razvoja. U tom procesu često međutim dolazi do neusklađenosti donesenih planova i njihove provedivosti što posebno dolazi do izražaja kod provođenja planova namjene površina, jer svi prostori nisu podesni za predviđenu namjenu. Prije provedbe prostornog i urbanističkog plana u pravilu se stoga moraju provesti urbanističke studije kao i studije izvodljivosti u kojima se preispituju okvirni uvjeti i površine s obzirom na različite kriterije kao što su mogućnosti priključenja na komunalnu infrastrukturu, prometnice, gustoća izgrađenosti, opterećenost emisija, ekološke teme itd. I konačno, projekt se može provesti samo ako za to postoje i financijski uvjeti. igr koji je uspješno izradio veliki broj urbanističkih studija na osnovi ispitivanja svih okolnosti i potrebnih parametara pouzdan je partner općina pri donošenju odluka koje se tiču prostornih planova i njihove provedbe.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima:

  • Urbanističke studije/ekspertize
  • Master planovi urbanog razvoja
  • Studije izvodljivosti
  • Katastar neizgrađenih građevinskih čestica/potreba stambene izgradnje

Odabrane referenze