Odvodnja oborinskih voda i zaštita od poplava za prigradska naselja grada Siska (Podsustav naselja Žabno, Odra Sisačka, Stupno, Staro Pračno i Sela)

Proteklih godina područje grada Siska i njegova prigradska naselja izložena su pojavama jakih oborina, te posljedično učestalim plavljenjima.

igr je s Gradom Sisak ugovorio izradu Koncepcijske studije odvodnje oborinskih voda i zaštite od poplava grada Siska – I. faza – ruralna naselja, podsustav naselja Žabno, Odra Sisačka, Stupno, Staro Pračno i Sela.

Uzroci plavljenja su višekriterijski, a kod najekstremnijih kišnih događaja posljedica su nereguliranog vodnog režima na širem uzvodnom slivu rijeka Save, Odre i Kupe.

Postojeće stanje

Odvodnja komunalnih otpadnih voda: Ne postoji sustav odvodnje komunalnih otpadnih voda na području zahvata.

Odvodnja oborinskih otpadnih voda: U većini naselja funkcionira putem otvorenih, djelomično zatvorenih / zacijevljenih, ili u potpunosti zacijevljenih cestovnih kanala / jaraka, mjestimično s nejasnim smjerom odvodnje, a generalno s nepoznatim konceptom upravljanja. Obilježena je elementima individualnih tehničkih rješenja s naglašenim negativnim posljedicama te međusobnom neusklađenošću.


Slika 1 - Područje obuhvata studije

Za odvodnju oborinskih voda nije u jednakoj mjeri razvijen institucionalni okvir za korištenje sredstava EU, pa se kroz ovu studiju istražuju tehnička rješenja koja prije svega odgovaraju bonitetu i mogućnostima jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave. Inovativnošću predloženog projektnog rješenja cilj je odškrinuti vrata jačem institucionalno financijskom okviru.

U svrhu izrade ove studije evidentirana je mreža od ukupno 34,5 km pretežito otvorenih kanala javne odvodnje unutar granica građevinskog područja naselja.

Razvitak javne odvodnje i izrada optimalnog koncepta sustava odvodnje oborinskih voda primarni je cilj izrade ove studije.

Koncept upravljanja oborinskim vodama

Uzroci plavljenja identificirani su na 11 tzv. Najugroženiji „kritičnih zona“ te na dionici D36 (Odra Sisačka-Stupno-Sela).


Slika 2 (desno) – Screenshot snimke iz zraka područja KZ 10 (poplava u veljači 2014 god)

Kod izrade Studije naglasak je stavljen na iznalaženja najprimjerenijeg sustava oborinske odvodnje u okviru održivih sustava odvodnje – SuDS (engl. Sustainable urban Drainage System).


Slika 3 (lijevo) – Prikaz kritične zone 10

Održivi sustavi odvodnje (SuDS) koriste rješenja u odvodnji koja pružaju alternativu izravnom kanaliziranju površinske vode putem mreže cijevi i kanala do obližnjih vodotoka.


Slika 4 (lijevo) – Jedno od predloženih tehničkih rješenja oborinske odvodnje tehnologijom površinskog spremnika za infiltraciju

Ovaj projekt je realiziran u suradnji s kolegama iz našeg sjedišta u Rockenhausenu.

 

Suzana Josipović i Robert Zelić