Straßenraumgestaltung

Oblikovanju ulica u gradskim jezgrama, ili onima u novosagrađenim stambenim četvrtima kao i području njihove obnove i sanacije danas se ne pristupa samo s aspekta upravljanja prometom. Javne površine, bilo da se radi o javnim prometnim površinama, dječjim igralištima ili pješačkim stazama danas promatramo integralno kroz njihovu višenamjensku prizmu kao prostor komunikacije, mjesta za druženje i igru djece i konačno kao površine za uspostavljanje ravnoteže zahvata na okoliš. Pritom je potrebno uzeti u obzir lokalne osobitosti što pridonosi većoj i snažnijoj identifikaciji s općinom, a uključivanjem građana u proces planiranja i poticanjem njihove suradnje na volonterskoj bazu minimalizirat će se društveni konflikti. Oblikovanje cestovnih površina stoga nedvojbeno predstavlja iznimni kreativni izazov za svakog projektanta. Rezultat pomnog planiranja je dugoročno održivi razvoj okoliša stambenih naselja, javnih ustanova i zelenih površina uz istodobno ostvarivanje značajnih ušteda.

Odabrane reference

Stadtsanierung

Uklanjanje urbanističkih devijacija, pogotovo unutar starih gradskih jezgri, zahtijeva često velika financijska ulaganja jedinica lokalne samouprave ili vlasnika koja im u pravilu nedostaju. Izlaz predstavljaju različiti programi poticaja urbane obnove i ruralnog razvoja. Za povlačenje financijskih sredstava iz tih fondova potrebne su međutim opsežne prethodne studije kao što su analize postojećeg stanja, lokacije i sl. te razvoj strateških mjera. igr jedinicama lokalne samouprave nudi usluge savjetovanja o pitanjima sanacije, izrade projekata i infrastrukturnog uređenja za priključenje na javne sustave u postupcima apliciranja za dobivanje sredstava iz fondova.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima:

  • Urbana obnova
  • Ruralna obnova

Odabrane reference

Planovi namjene površine i urbanistički planovi uređenja su instrumenti planiranja uz pomoć kojih lokalne vlasti u svojim općinama planiraju i usmjeravaju građevinske aktivnosti. Plan namjene površina kao pripremni urbanistički plan definira urbanistički razvoj i glavne smjerove kojima će se cijelo područje općina urbanistički razvijati u sljedećih 10 do 15 godina. U novije doba u sklopu tih razvojnih planova sve se veća pozornost usmjerava na teme kao što su očuvanje prirode i krajobraza, zaštita klime i demografski razvoj.

U cilju urbanog razvoja i uređenja prostora urbanističkim planom se uređuje gdje, kako, što i koliko se u nekom jasno definiranom području općine smije graditi. U međuvremenu sve veći broj urbanističkih planova odraz je težnje za unapređenjem uređenja naselja, što podrazumijeva uklanjanje ili poboljšanje neprimjerenih zahvata u urbani prostor ili postavljanje novih urbanih ciljeva.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima:

  • Planovi namjene površine
  • Urbanistički planovi uređenja

Odabrane reference

Urbanističkom planu uređenja općina prethodi jasno definiranje okvirnih uvjeta njezina prostornog razvoja. U tom procesu često međutim dolazi do neusklađenosti donesenih planova i njihove provedivosti što posebno dolazi do izražaja kod provođenja planova namjene površina, jer svi prostori nisu podesni za predviđenu namjenu. Prije provedbe prostornog i urbanističkog plana u pravilu se stoga moraju provesti urbanističke studije kao i studije izvodljivosti u kojima se preispituju okvirni uvjeti i površine s obzirom na različite kriterije kao što su mogućnosti priključenja na komunalnu infrastrukturu, prometnice, gustoća izgrađenosti, opterećenost emisija, ekološke teme itd. I konačno, projekt se može provesti samo ako za to postoje i financijski uvjeti. igr koji je uspješno izradio veliki broj urbanističkih studija na osnovi ispitivanja svih okolnosti i potrebnih parametara pouzdan je partner općina pri donošenju odluka koje se tiču prostornih planova i njihove provedbe.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima:

  • Urbanističke studije/ekspertize
  • Master planovi urbanog razvoja
  • Studije izvodljivosti
  • Katastar neizgrađenih građevinskih čestica/potreba stambene izgradnje

Odabrane referenze

Regionalplanung

Prostorno planiranje na regionalnoj razini utvrđuje ciljeve i smjernice za donošenje prostornih planova niže razine te se stoga kod određenih projekata moraju provesti postupci preispitivanja njihova učinka na cijelu regiju. U pravilu se odbijaju projekti koji nisu u suglasju s regionalnim prostornim planom. Međutim u određenim okolnostima takvi projekti mogu biti odobreni u tzv. postupku izdavanja dozvola u slučaju odstupanja.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima:

  • Postupak donošenja prostornih planova
  • Postupak u slučaju odstupanja

Odabrane reference